Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Coutinho Parket en Traprenovatie

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Coutinho Parket en Traprenovatie zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling of wel het aangaan van een opdracht, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Coutinho Parket en Traprenovatie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Coutinho Parket en Traprenovatie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN & OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van Coutinho Parket en Traprenovatie zijn vrijblijvend en Coutinho Parket en Traprenovatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling en/of opdracht door Coutinho Parket en Traprenovatie. Coutinho Parket en Traprenovatie is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling en/of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt parketschurenonderhoud.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling en/of opdracht.

ARTIKEL 3. PRIJZEN & BETALINGEN

3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW.
3.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 6,95. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.
3.3 Betaling dient uiterlijk voor afsturen van de goederen te geschieden zonder kortingen en/of compensatie tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.4 Bij het sluiten van een overeenkomst tot onderhoud aan uw vloer, dient 50% van het transactiebedrag vooruit te worden betaald, het restant dient te worden betaald nadat werkzaamheden gereed zijn. Dit kan bij oplevering van werkzaamheden door contante betaling.
3.5 Prijzen zijn gebaseerd op een geheel ontruimd vertrek, grote moeilijk verplaatsbare stukken kunnen in overleg door ons tegen meerprijs worden verplaatst.
3.6 Betaling kan ook geschieden door storting van het totaalbedrag vooraf op onze bankrekening. Na ontvangst van de betaling zullen de goederen verzonden worden.
3.7 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de afnemer met een minimum van 50% van het totaalbedrag en bent u een vertragingsrente van 4 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

ARTIKEL 4. AANNEMING VAN OPDRACHTEN

4.1 Indien u een overeenkomst sluit met Coutinho Parket en Traprenovatie voor werkzaamheden aan uw vloer, is er sprake van een aannemingsovereenkomst.
4.2 De in de overeenkomst genoemde levertijd is tevens het tijdstip waarop met de werkzaamheden wordt begonnen.
4.3 Coutinho Parket en Traprenovatie is niet verplicht met de werkzaamheden te beginnen, dan nadat hem is gebleken dat de te bewerken vloer cq. ruimte in een zodanige staat verkeert en van zodanig constructie is, dat van het werk een goed resultaat kan worden verwacht.
4.4 Coutinho Parket en Traprenovatie behoudt zich het recht werkzaamheden te weigeren zowel voor aanname opdracht als tevens na aanname van opdracht, mits hiervoor een gegronde reden wordt aangedragen.

ARTIKEL 5. UITVOERING WERKZAAMHEDEN

5.1 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de ruimte waar de werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden, droog, leeg, bezemschoon en afgesloten is.
5.2 Kosten voor het benodigde stroomverbruik evenals de kosten voor noodzakelijke verwarming van de ruimte, komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.3 Het verwerken van (kleur)afwerkproducten op houten vloeren is handwerk en wordt tevens toegepast op een natuurproduct, waardoor er kleur en glansafwijkingen kunnen ontstaan. Tevens zijn hierdoor afwijkingen van getoonde kleurmonsters mogelijk en onvoorzien. Het roken van Eiken houten vloeren is een ambachtelijk en handmatig proces waarbij ook kleur en structuurverschillen kunnen ontstaan, dit is op geen wijze vooraf te bepalen.
5.4 Coutinho Parket en Traprenovatie is gerechtigd een toeslag te berekenen bij bovenmatige slijtage, vervorming of vernageling van de te bewerken vloer.
5.5 Coutinho Parket en Traprenovatie is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor veranderingen dan wel schade welke na het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden ontstaan, door de aanwezigheid van een niet deugdelijk product of wijze van verwerking. Bijvoorbeeld bladders, loszittende en/of bewegende delen en vervorming van delen.

ARTIKEL 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Coutinho Parket en Traprenovatie verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

ARTIKEL 7. RECLAMES & AANSPRAKELIJKHEID

7.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken dient u binnen 48 uur te melden via info@parketvloerschuren.com Eventuele problemen zullen wij zo spoedig mogelijk, in overleg met u oplossen. Indien gebreken niet binnen 48 uur zijn gemeld is het niet meer mogelijk om beschadigde of niet geleverde artikelen op Coutinho Parket en Traprenovatie te verhalen.
7.2 Voor gebruik van uw product dient u de gebruiksaanwijzing goed door te nemen. Deze staat meestal op het product zelf, in een aantal gevallen is deze los bijgevoegd.
7.3 Indien u een product voor de eerste keer gaat gebruiken raden wij u aan om dit eerst uit te proberen op een onopvallende plaats.
7.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Coutinho Parket en Traprenovatie de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.5 Bij het wijzigen of annuleren van een onderhoudsopdracht binnen 3 dagen voor geplande uitvoerdatum van werkzaamheden, zijn wij genoodzaakt 25% van het oorspronkelijke transactiebedrag in rekening te brengen.

ARTIKEL 8. BESTELLINGEN & COMMUNICATIE

8.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Coutinho Parket en Traprenovatie, dan wel tussen Coutinho Parket en Traprenovatie en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Coutinho Parket en Traprenovatie is Coutinho Parket en Traprenovatie niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Coutinho Parket en Traprenovatie.

ARTIKEL 9. OVERMACHT

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Coutinho Parket en traprenovatie ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Coutinho Parket en Traprenovatie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Coutinho Parket en Traprenovatie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

ARTIKEL 10. GARANTIE

10.1 Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie.
10.2 Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen.
10.3 Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTER

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

ARTIKEL 12. DIVERSEN

12.1 Coutinho Parket en Traprenovatie is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
12.2 Daar Coutinho Parket en Traprenovatie op geen enkele wijze betrokken is bij de verwerking van de geleverde goederen is Coutinho Parket en Traprenovatie op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade welke ontstaat door deze verwerking.
12.3 De door Coutinho Parket en Traprenovatie geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding.

ARTIKEL 13. VRAGEN & OPMERKINGEN

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@parketvloerschuren.com Coutinho Parket en Traprenovatie is niet aansprakelijk voor typefouten, incorrecte prijzen en andere fouten en behoudt zich het recht voor om orders op basis van dit soort fouten niet te verwerken.

Jouw parketvloer laten schuren?

Heeft u een parketvloer in uw huis die nodig geschuurd moet worden? Een echte parketvloer staat schitterend, maar moet echter wel één keer in de zoveel tijd geschuurd worden. Daar hebben wij, Parketvloer schuren, dé oplossing voor. Wij schuren uw parketvloer zonder stof achter te laten in uw huis. Dit is niet alleen heel erg prettig, maar ook verplicht in Nederland. 

 

Omdat een goede afwerking essentieel is voor een mooi resultaat, doen wij van Parketvloerschuren.com deze klus graag. Ontdek hier wat er bij komt kijken en de voordelen die wij kunnen bieden.

 

Hoe werkt stofvrij schuren?

Toen een houten vloer stofvrij schuren nog niet verplicht was, kwam er veel stof vrij in het huis wat dan dagelijks werd ingeademd door de medewerkers. Dit is slecht voor de gezondheid en het milieu. En daarnaast waren de bewoners van het huis dagen aan het schoonmaken. 

 

Gelukkig bestaat er tegenwoordig goede apparatuur zodat er stofvrij kan worden gewerkt. Met deze apparatuur werken ook onze medewerkers. Omdat mensen thuis vaak niet over dit soort apparatuur beschikken is het toch wel zo handig om iemand in te huren die jouw houten vloer kan schuren en lakken. En bij Couthino Parket hebben wij precies deze professionals werken. Met een passie voor hout en een jarenlange ervaring kunnen we ervoor zorgen dat uw vloer er weer als nieuw uitziet. Want, stofvrij werken voor tevreden klanten, daar gaan wij voor!

 

Uw voordelen bij ons?

Wanneer u ervoor kiest om door ons uw vloer te laten schuren, dan bent u verzekerd van een perfect resultaat. En wij hebben u nog veel meer voordelen te bieden:

  • Wij werken door heel Nederland;
  • Wij leveren vakkundig schuurwerk;
  • Al meer dan 28 jaar hebben wij ervaring in het schuren van parketvloer;
  • Onze passie voor hout is ongeëvenaard;
  • En wij werken met één doel: de tevredenheid van onze klanten.

Wilt u het eerst zien en dan geloven? Geen probleem, bij Parketvloerschuren.com kun u gewoon achteraf betalen en u heeft recht op vijf jaar garantie.

 

Een afspraak maken?

 

Bent u geïnteresseerd in onze diensten bij het schuren van uw parketvloer? Dan kunt u bij ons vandaag nog een reservering plaatsen voor een afspraak. Daarbij krijgt u van ons een gratis onderhoud pakket, hiermee kunt u de vloer voor langere tijd kan onderhouden en dus mooi blijft. Welke wensen u ook heeft met betrekking tot uw vloer, wij staan klaar om het tot een werkelijkheid te maken!